ความพึงพอใจ ระบบบริหารงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

คำชี้แจง โปรดเลือกข้อที่แสดงสถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ

สถานภาพ

คณะ/หน่วยงาน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

คำชี้แจง เลือกระดับความคิดเห็นให้ตรงกับความคิดเห็นของท่าน ซึ่งมีความหมายของระดับความคิดเห็นดังนี้

5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด

ข้อคำถาม ระดับความคิดเห็น
1. ระบบมีความทันสมัย
2. มีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
3. เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน
4. มีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล
5. สามารถเข้าถึงได้สะดวก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

คำชี้แจง โปรดแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะของท่าน

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม

โปรดกรอกคำตอบที่ถูกต้อง 8-1-4 =