ข้อมูลประวัตินักวิจัย: กฤษฎา เหล็กดี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล (th) นาย กฤษฎา เหล็กดี
ชื่อ - นามสกุล (en) Mr. Krisada Lekdee
คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ประเภทตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งผู้บริหาร -
ตำแหน่งทั่วไป -
เพศ ชาย
สัญชาติ TH
ศาสนา พุทธ

การศึกษาสูงสุด

ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2540
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อปริญญา พัฒนศาสตร์มหาบัณทิต
ชื่ออักษรย่อปริญญา พบ.ม(สถิติ)
สถานศึกษาที่สำเร็จ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กฤษฎา เหล็กดี

ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย (0)

หัวหน้าโครงการวิจัย (1)

 1. Spatial Analysis and Malaria Mapping in Thailand (ร้อยละการทำวิจัย )

ผู้ร่วมวิจัย (8)

 1. การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทางคณิตศาสตร์สำหรับสร้างแผนที่โรคหลายชนิดประยุกต์ใช้กับโรคความดันโลหิตสูงและโรงหัวใจขาดเลือด (ร้อยละการทำวิจัย 25)
 2. การวิเคราะห์ผลผลิตยางพาราในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ Generalized Estimating Equations (ร้อยละการทำวิจัย 50)
 3. ตัวแบบผสมเชิงเส้นที่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่รวมอยู่ด้วยสำหรับวิเคราะห์ผลผลิตข้าวในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย (ร้อยละการทำวิจัย 50)
 4. การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เชิงพื้นที่: ประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนที่โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (ร้อยละการทำวิจัย 25)
 5. ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ Generalized Estimating Equation (GEE) (ร้อยละการทำวิจัย 25)
 6. ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ Generalized Estimating Equation (GEE) (ร้อยละการทำวิจัย 25)
 7. การเลือกฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมสำหรับแนวโน้มเพื่อสร้างตัวแบบ สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาหลายๆตัวพร้อมกันที่มีค่า อัตตสหสัมพันธ์ แนวโน้ม และค่าผิดปกติ ด้วยวิธีการของเบย์:กรณีศึกษาราคาหุ้ (ร้อยละการทำวิจัย 20)
 8. ตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป สำหรับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ประยุกต์ใช้กับโรคฉี่หนูในประเทศไทย (ร้อยละการทำวิจัย 25)

การประชุมวิชาการ (1)

 1. 2011 Internationnal Conference on Applied and Engineering Mathematics (AEM2011)
  Spatial Analysis and Malaria Mapping in Thailand

ผลงานที่เผยแพร่ในวารสาร (1)

 1. วารสารวิชาการสาธารณสุข
  ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ Generalized Estimating Equation (GEE)

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (0)

นิทรรศการ (0)

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (0)

การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อมวลชน (0)

รางวัลที่ได้รับ (0)