ข้อมูลประวัตินักวิจัย: กฤษฎา เหล็กดี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล (th) นาย กฤษฎา เหล็กดี
ชื่อ - นามสกุล (en) Mr. Krisada Lekdee
คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ประเภทตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งผู้บริหาร -
ตำแหน่งทั่วไป -
เพศ ชาย
สัญชาติ TH
ศาสนา พุทธ

การศึกษาสูงสุด

ปีการศึกษาที่สำเร็จ 2540
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อปริญญา พัฒนศาสตร์มหาบัณทิต
ชื่ออักษรย่อปริญญา พบ.ม(สถิติ)
สถานศึกษาที่สำเร็จ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การติดต่อ

e-mail krisadal@hotmail.com
กฤษฎา เหล็กดี

ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย (0)

หัวหน้าโครงการวิจัย (1)

 1. Spatial Analysis and Malaria Mapping in Thailand (ร้อยละการทำวิจัย )

ผู้ร่วมวิจัย (8)

 1. การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ทางคณิตศาสตร์สำหรับสร้างแผนที่โรคหลายชนิดประยุกต์ใช้กับโรคความดันโลหิตสูงและโรงหัวใจขาดเลือด (ร้อยละการทำวิจัย 25)
 2. การวิเคราะห์ผลผลิตยางพาราในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ Generalized Estimating Equations (ร้อยละการทำวิจัย 50)
 3. ตัวแบบผสมเชิงเส้นที่มีความสัมพันธ์เชิงพื้นที่รวมอยู่ด้วยสำหรับวิเคราะห์ผลผลิตข้าวในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย (ร้อยละการทำวิจัย 50)
 4. การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์เชิงพื้นที่: ประยุกต์ใช้ในการสร้างแผนที่โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย (ร้อยละการทำวิจัย 25)
 5. ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ Generalized Estimating Equation (GEE) (ร้อยละการทำวิจัย 25)
 6. ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ Generalized Estimating Equation (GEE) (ร้อยละการทำวิจัย 25)
 7. การเลือกฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นสะสมสำหรับแนวโน้มเพื่อสร้างตัวแบบ สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลาหลายๆตัวพร้อมกันที่มีค่า อัตตสหสัมพันธ์ แนวโน้ม และค่าผิดปกติ ด้วยวิธีการของเบย์:กรณีศึกษาราคาหุ้ (ร้อยละการทำวิจัย 20)
 8. ตัวแบบผสมเชิงเส้นวางนัยทั่วไป สำหรับข้อมูลที่มีความสัมพันธ์เชิงเวลาและเชิงพื้นที่ประยุกต์ใช้กับโรคฉี่หนูในประเทศไทย (ร้อยละการทำวิจัย 25)

การประชุมวิชาการ (1)

 1. 2011 Internationnal Conference on Applied and Engineering Mathematics (AEM2011)
  Spatial Analysis and Malaria Mapping in Thailand

ผลงานที่เผยแพร่ในวารสาร (1)

 1. วารสารวิชาการสาธารณสุข
  ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไข้เลือดออกในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ Generalized Estimating Equation (GEE)

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (0)

นิทรรศการ (0)

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (0)

การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อมวลชน (0)

รางวัลที่ได้รับ (0)