โครงการวิจัย: การศึกษาวิธีการเก็บรักษามาลัยกล้วยไม้สด

ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อแผนงานวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาวิธีการเก็บรักษามาลัยกล้วยไม้สด
ชื่อโครงการวิจัย (en) study on orchid garland shelft life
สาขาวิชาการ วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
รหัสโครงการวิจัย 56130226
รหัสของทุนที่ได้รับ
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)
ผู้วิจัย
  1. สุกัญญา จันทกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 40)
  2. อารยะ ไทยเที่ยง (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30)
  3. ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 30)
คณะ/หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
ปีงบประมาณ 2556
งบประมาณ 15,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทำสัญญารับทุน
รายงานไตรมาส
รายงานสรุป
หมายเหตุ

การประชุมวิชาการ (0)

วารสาร (0)

นิทรรศการ (0)

การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อมวลชน (0)

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (0)

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (0)

รางวัลที่ได้รับ (0)