โครงการวิจัย: ศึกษาและพัฒนาการทำขนมไทยพื้นบ้าน จ.สุพรรณบุรี จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์

ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อแผนงานวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย ศึกษาและพัฒนาการทำขนมไทยพื้นบ้าน จ.สุพรรณบุรี จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เชิงพาณิชย์
ชื่อโครงการวิจัย (en) Study and development local thai dessert (Suphanburi), From Wisdom Local to Commercial.
สาขาวิชาการ เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
รหัสโครงการวิจัย
รหัสของทุนที่ได้รับ
ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied research)
ผู้วิจัย
  1. ศันสนีย์ ทิมทอง (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 35)
คณะ/หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชา
ปีงบประมาณ 2557
งบประมาณ 270,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทำสัญญารับทุน
รายงานไตรมาส
รายงานสรุป
หมายเหตุ

การประชุมวิชาการ (0)

วารสาร (0)

นิทรรศการ (0)

การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อมวลชน (0)

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (0)

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (0)

รางวัลที่ได้รับ (0)