โครงการวิจัย: แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประยุกต์ สําหรับชาวต่างชาติ

ข้อมูลโครงการวิจัย

ชื่อแผนงานวิจัย
ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย
ชื่อโครงการวิจัย แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประยุกต์ สําหรับชาวต่างชาติ
ชื่อโครงการวิจัย (en)
สาขาวิชาการ วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
รหัสโครงการวิจัย
Notice:
รหัสของทุนที่ได้รับ
ประเภทการวิจัย การวิจัยพื้นฐาน (Basic research)
ผู้วิจัย
  1. วีนา สงวนพงษ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 50)
  2. ทรงสิริ วิชิรานนท์ (ผู้ร่วมวิจัย, ร้อยละการทำวิจัย 50)
คณะ/หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์
ปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ 23,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ รายได้ประจำปี
ผลผลิต ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
ทำสัญญารับทุน
รายงานไตรมาส
รายงานสรุป
หมายเหตุ

การประชุมวิชาการ (0)

วารสาร (0)

นิทรรศการ (0)

การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อมวลชน (0)

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (0)

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (0)

รางวัลที่ได้รับ (0)