รายงานผล ความพึงพอใจ ระบบบริหารงานวิจัย

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 38 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 27 71.05
หญิง 11 28.95
สถานภาพ จำนวน ร้อยละ(%)
อาจารย์ 31 81.58
เจ้าหน้าที่ 2 5.26
นักศึกษา 3 7.89
41 – 50 ปี 1 2.63
มากกว่า 50 ปี 1 2.63
คณะ/หน่วยงาน จำนวน ร้อยละ(%)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 17 44.74
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4 10.53
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 0.00
คณะบริหารธุรกิจ 5 13.16
คณะศิลปศาสตร์ 1 2.63
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2.63
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 10.53
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 2.63
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 0.00
สำนักงานอธิการบดี 0 0.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2.63
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0.00
อื่นๆ 4 10.53

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวม 4.20 มาก
1. ระบบมีความทันสมัย 4.37 มาก
2. มีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้ 4.18 มาก
3. เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน 4.18 มาก
4. มีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 4.18 มาก
5. สามารถเข้าถึงได้สะดวก 4.08 มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
n/a 30
ระบบจะถูกแสดงต่อGoogle ในทุกรายละเอียดจึงควรมีการจำกัดการเข้าถึงระบบจากบุคคลภายนอก 1
ข้อมูลของ อจารย์ปรัชญา แพมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ไม่มี ต้องดำเนินการอย่างไร 1
ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์ ถูกต้อง ใช้อ้างอิงไม่ได้เลย ในเมื่อ มี กบ. ของมหาวิทยาลัยทำไม่ดึึงข้อมูลมาใช้รวมเป็นฐานเดียวกันหรือไง 1
ดีมาก 1
มีเนื้อหาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ไม่ครบถ้วนเพียงพอ 1
งานวิจัยที่เผยแพร่ งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ควรระบุของปีไหน และได้ เผยแพร่/ใช้ประโยชน์/จดทะเบียน ปีไหน 1
ดีมากครับ 1
ไมเห็น เข้าไม่ได้ ไม่ 1