รายงานผล ความพึงพอใจ ระบบบริหารงานวิจัย

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 37 คน

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ จำนวน ร้อยละ(%)
ชาย 26 70.27
หญิง 11 29.73
สถานภาพ จำนวน ร้อยละ(%)
อาจารย์ 30 81.08
เจ้าหน้าที่ 2 5.41
นักศึกษา 3 8.11
41 – 50 ปี 1 2.70
มากกว่า 50 ปี 1 2.70
คณะ/หน่วยงาน จำนวน ร้อยละ(%)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 43.24
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 4 10.81
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 0 0.00
คณะบริหารธุรกิจ 5 13.51
คณะศิลปศาสตร์ 1 2.70
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2.70
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 10.81
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น 1 2.70
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 0 0.00
สำนักงานอธิการบดี 0 0.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 0 0.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2.70
สถาบันวิจัยและพัฒนา 0 0.00
อื่นๆ 4 10.81

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ

ข้อคำถาม ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น
รวม 4.19 มาก
1. ระบบมีความทันสมัย 4.38 มาก
2. มีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้ 4.16 มาก
3. เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งาน 4.16 มาก
4. มีความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล 4.19 มาก
5. สามารถเข้าถึงได้สะดวก 4.05 มาก

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

ข้อแสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน
n/a 29
ระบบจะถูกแสดงต่อGoogle ในทุกรายละเอียดจึงควรมีการจำกัดการเข้าถึงระบบจากบุคคลภายนอก 1
ข้อมูลของ อจารย์ปรัชญา แพมงคล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ไม่มี ต้องดำเนินการอย่างไร 1
ข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์ ถูกต้อง ใช้อ้างอิงไม่ได้เลย ในเมื่อ มี กบ. ของมหาวิทยาลัยทำไม่ดึึงข้อมูลมาใช้รวมเป็นฐานเดียวกันหรือไง 1
ดีมาก 1
มีเนื้อหาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ไม่ครบถ้วนเพียงพอ 1
งานวิจัยที่เผยแพร่ งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา ควรระบุของปีไหน และได้ เผยแพร่/ใช้ประโยชน์/จดทะเบียน ปีไหน 1
ดีมากครับ 1
ไมเห็น เข้าไม่ได้ ไม่ 1