การกำหนดสิทธิการใช้งานระบบบริหารงานวิจัย

การใช้งาน สถานภาพ
ผู้ดูแลระบบ นักวิจัย บุคคลทั่วไป
จัดการ ข้อมูลงานวิจัยที่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง
จัดการ ข้อมูลประวัตินักวิจัยของตนเอง
จัดการ ข้อมูลผู้ใช้และกลุ่มผู้ใช้ทั้งหมดในระบบ
จัดการ ข้อมูลผู้ใช้ของตนเอง
ดู ข้อมูลงานวิจัย
ดู ข้อมูลประวัตินักวิจัย
ดู รายงาน

คำอธิบายเพิ่มเติม

 • จัดการ หมายถึง มีสิทธิในการ ดู เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูล
 • ดู หมายถึง มีสิทธิในการดูข้อมูลเท่านั้น
 • ข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย
  • แผนงานวิจัย
  • โครงการวิจัย
  • การประชุมวิชาการ
  • นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
  • ผลงานที่เผยแพร่ในวารสาร
  • การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
  • นิทรรศการ
  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์
  • การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อมวลชน
  • รางวัลที่ได้รับ