ข้อมูลประวัตินักวิจัย: เดือนรุ่ง ช่วยเรือง

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล (th) อ. เดือนรุ่ง ช่วยเรือง
ชื่อ - นามสกุล (en)
คณะ/หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
ประเภทตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งผู้บริหาร -
ตำแหน่งทั่วไป -
เพศ หญิง
สัญชาติ TH
ศาสนา พุทธ

การศึกษาสูงสุด

ปีการศึกษาที่สำเร็จ
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ชื่ออักษรย่อปริญญา
สถานศึกษาที่สำเร็จ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เดือนรุ่ง ช่วยเรือง

การประชุมวิชาการ (0)

ผลงานที่เผยแพร่ในวารสาร (0)

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (0)

นิทรรศการ (0)

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (0)

การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อมวลชน (0)

รางวัลที่ได้รับ (0)