ข้อมูลประวัตินักวิจัย: เดือนรุ่ง ช่วยเรือง

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล (th) อ. เดือนรุ่ง ช่วยเรือง
ชื่อ - นามสกุล (en)
คณะ/หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
ประเภทตำแหน่ง ตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์
ตำแหน่งผู้บริหาร -
ตำแหน่งทั่วไป -
เพศ หญิง
สัญชาติ TH
ศาสนา พุทธ

การศึกษาสูงสุด

ปีการศึกษาที่สำเร็จ
ระดับการศึกษา ปริญญาโท
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
ชื่ออักษรย่อปริญญา
สถานศึกษาที่สำเร็จ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การติดต่อ

e-mail chouyruang@hotmail.com
เดือนรุ่ง ช่วยเรือง

การประชุมวิชาการ (0)

ผลงานที่เผยแพร่ในวารสาร (0)

การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (0)

นิทรรศการ (0)

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ (0)

การเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านสื่อมวลชน (0)

รางวัลที่ได้รับ (0)